ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. księgowości

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ekologicznych

Wymiar etatu: Wymiar etatu 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkół Ekologicznych

Data udostępnienia: 2021-08-02

Ogłoszono dnia: 2021-08-02

Termin składania dokumentów: 2021-08-16 13:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869):
 • posiada obywatelstwo polskie; 
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3 – letnia praktykę w księgowości,
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • ma nieposzlakowaną opinię;
posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet, programy pakietu Office.
Doświadczenie zawodowe
Minimum 3 lata stażu pracy w zawodzie wyuczonym lub w administracji publicznej.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wymagania dodatkowe
  • doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych;
  • znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem;
  • biegła znajomość obsługi programów VULCAN;
  • znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej iPKO Biznes;
  • znajomość regulacji prawnych w zakresie:  – administracji samorządowej, 
   • kodeksu postępowania administracyjnego, 
   • ustawy o finansach publicznych,
   • ustawy o rachunkowości, 
   • sprawozdawczości budżetowej, 
   • prawa podatkowego (w tym podatku VAT), 
   • Karty Nauczyciela, 
   • Kodeksu Pracy, 
   • przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych;
  • umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów;
  • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
  • umiejętność współpracy w zespole;
  • odporność na stres;
  • komunikatywność;
  • wysoka kultura osobista;
  • kursy doskonalące.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie rachunkowości szkoły w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
–          zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób następujący:
•          właściwy przebieg operacji gospodarczych,
•           sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.
 • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej
w sposób umożliwiający:
 • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie
2.   Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie
z obowiązującymi zasadami.
3.   Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
 • wstępnej,  bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
 • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych szkoły oraz ich zmian,
 • następnej kontroli operacji gospodarczych szkoły stanowiących przedmiot księgowań.
4. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
5.  Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
6.  Sporządzanie deklaracji VAT.
7.  Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy.
8.  Wykonywanie czynności związanych z inwentaryzacją. 
9.  Przestrzeganie ustalonego w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze czasu pracy i dyscypliny pracy.
10.  Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych
w Zielonej Górze należą oraz głównej księgowej.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności.
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – obowiązek informacyjny RODO dla kandydata (treść do wydruku pod ogłoszeniem),
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Szkół Ekologicznych  w Zielonej Górze moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-16 13:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze ul. Francuska 25a lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej: imieniem, nazwiskiem
i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent ds. księgowości w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze” 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.08. 2021r.  do godziny 13:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-02 10:27:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
R Kubicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-02 10:27:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
R Kubicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 12:04:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony